Prof. Bożena Łozowicka

Kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej w Białymstoku Instytut Ochrony Roślin

Prof. dr hab. Bożena Łozowicka jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku (chemia, 1993). Stopień doktora nauk farmaceutycznych uzyskała w 2001 roku, a doktora habilitowanego nauk rolniczych w 2010 roku. W 2016 roku odebrała z rąk Prezydenta RP Nominację Profesorską.

Prof. dr hab. Bożena Łozowicka karierę naukową rozpoczęła w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie pracowała do 2005 roku, a następnie kontynuowała w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym, na stanowisku Kierownika jednostki IOR – PIB w Białymstoku, gdzie zbudowała prężny, solidny warsztat naukowy i zaplecze analityczne wyposażone w nowoczesną aparaturę. Od 2011 r jest Profesorem wizytującym w Kazachskim Narodowym Uniwersytecie Rolniczym w Almaty oraz wykładowcą MANS w Łomży.

Dorobek naukowy prof. dr hab. Bożeny Łozowickiej obejmuje ponad 500 prac, szereg ekspertyz i opinii naukowych, projektów, referatów. Promotor 7 prac doktorskich polskich i 15 doktoratów kazachskich. Odbyła szereg staży zagranicznych i krajowych m.in. w Kazachstanie, Emiratach Arabskich, Bułgarii oraz Chinach i Francji.

Główny obszar działalności to bezpieczeństwo żywności, toksykologia i ekotoksykologia. Dotyczą one nowatorskich rozwiązań analitycznych; kompleksowej analizy ryzyka narażenia konsumenta; możliwości ograniczenia wpływu zanieczyszczeń poprzez procesy technologiczne; wpływu chemicznej ochrony roślin oraz rolnictwo ekologiczne.

Jest członkiem i ekspertem wielu międzynarodowych, krajowych, rad, organizacji i towarzystw naukowych, min. ekspert NCBiR, przewodnicząca: Komisji ds. Środków Ochrony Roślin przy MRiRW, Rady Konsultacyjnej GIORIN-u, wiceprzew. Podlaskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, członek Zespołu Doradczego do Spraw Rozwiązania Problemów Wsi przy Wojewodzie Podlaskim, ekspert IOR-PIB Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności, EFSA i NATO, Wydziałowej Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Chemii UwB, członek Rady Kobiet przy Ministrze RiRW, redaktor naczelny czasopisma Progress in Plant Protection.