Prof. Robert Ciborowski

Rektor Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Robert Ciborowski (ur. w 1967 r.) jest rektorem Uniwersytetu w Białymstoku. Pełni tę funkcję już drugą kadencję. Jest ekonomistą. Prowadzi badania nad zależnością rozwoju gospodarczego i konkurencyjności gospodarki od innowacji i transferu technologii (szczególnie w Wielkiej Brytanii, której dotyczyły jego prace doktorska i habilitacyjna), a także nad wpływem innowacji i powiązań technologicznych na rozwój regionów peryferyjnych; interesuje się też austriacką szkołą ekonomii. Ma w dorobku ponad 120 publikacji. Wypromował blisko 800 licencjatów i magistrów oraz 7 doktorów. Uczestniczył w szeregu projektów badawczych o charakterze regionalnym, krajowym i międzynarodowym, dotyczących rozwoju gospodarczego, innowacji i transferu technologii. Na Uniwersytecie w Białymstoku pełnił też funkcję dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz prorektora ds. ekonomicznych.